I denna sektion

Dela denna sida

Allmänna villkor

Allmänna villkor vid bokning och beställning

Beställning
Telefon: 020-73 73 73 eller +46 8 445 16 60
E-post: info@globalknowledge.se
Web: www.globalknowledge.se

Kurstider
Du är välkommen på kurs till Global Knowledge. Kursen startar normalt kl. 10.00 första dagen för att påföljande dagar inledas kl. 09.00. Kursen pågår vanligen till kl. 17.00. Se kursbekräftelsen för ev variationer.

Under dagen blir det även förmiddagsfika, lunch, samt kaffe med kaka på eftermiddagen. Färsk frukt och juice finns alltid tillgängligt.Det finns också möjlighet att få tillgång till dator för egna labbövningar efter kursdagens slut. Kontakta instruktören för mer information.

Kursdokumentation
All kursdokumentation ingår i kursavgiften och delas ut vid kursstart.

Parkering
Allmänna, avgiftsbelagda parkeringar finns i närområdet.

Hotell och resor
Hotellrum och resor bokas och bekostas av respektive kursdeltagare. På ett antal hotell har du rabatt när du bokar dig på kurs hos oss. Se vår hemsida för information om vägbeskrivning, karta och hotell för aktuell kursort.

Avbeställning
Sker avbeställning av kurs tidigare än 20 arbetsdagar innan kursstart, krediteras kursavgiften. Vid avbeställning tidigare än 10 arbetsdagar, men senare än 20 arbetsdagar före kursstart, krediteras halva kursavgiften. Vid avbeställning senare än 10 arbetsdagar innan kursstart, debiteras hela kursavgiften. Kursplatsen kan överlåtas till annan person utan extra kostnad. Vänligen observera att en avbokning alltid behöver bekräftas av Global Knowledge för att den ska vara giltig.

Avbeställning av bolagsinterna kurs skall göras minst 30 dagar innan kursstart. Vid avbeställning senare än 30 dagar, debiteras hela kursavgiften.

Avbokningsvillkor för bokningar gjorda med kontokort
Du har rätt att avboka ditt kortköp inom 7 dagar efter bokningstillfället, förutsatt att företaget inte har börjat att behandla din bokning

Kursförändringar
Global Knowledge förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet ställa in kurs.
Eventuellt inbetald kursavgift återbetalas eller kvarstår som betalning för kurs vid senare tillfälle.

Betalningsvillkor
Faktura utfärdas i samband med bokning, dock tidigast 6 veckor innan kursstart. För självstudiekurser och annat material utfärdas faktura vid leverans. Betalning skall vara Global Knowledge tillhanda fjorton (14) dagar innan kursstart. Priset är exklusive moms.

Upphovsrätt m m
Allt kursmateriel, såsom programutrustning, manualer och video, som kunden får tillgång till i samband med kurs är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, och får ej kopieras eller mångfaldigas i någon form.

Ansvar
Global Knowledge ansvarar inte för förlust av eller skada på kursdeltagares tillhörigheter eller för ev. indirekta kostnader (såsom förlorade arbetsintäkter) till följd av genomförda alternativt flyttade utbildningar

Telefonsamtal och meddelanden
Personer som behöver komma i kontakt med någon som går kurs, kan lämna meddelanden på telefon 020 - 73 73 73 eller +46 (0)8 445 16 60.

Sista kursdagen
Varje kursdeltagare erhåller ett diplom som bevis för genomförd utbildning. Varje kursdeltagare ombeds också att direkt efter avslutad kurs fylla i en kursutvärdering för att hjälpa oss bli bättre.

Språk
Vänligen observera att vissa kurser och kurstillfällen kan genomföras på engelska.

Red Hat kursbokning
För Red Hat kursbokningar gäller specifika villkor vilka beskrivs på Red Hats hemsida.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

GENERAL CONDITIONS WHEN REGISTERING FOR SCHEDULED COURSES

Course Registration
Phone: 020-73 73 73 or +46 8 445 16 60
E-mail: info@globalknowledge.se
Web: www.globalknowledge.se

Course schedule
You are welcome to Global Knowledge. The course starts at 10.00 the first day and 09.00 the following days. The course usually ends at 17.00. Please look at the course confirmation for any variances. Coffee and sandwich are served in the morning, lunch and coffee and cake in the afternoon. Fresh fruit and juice is always available. You will also have access to a computer for own exercises after the course has ended in the afternoon. Please contact your instructor for more information.

Course material
The costs for course material are included in the course fee. The course material will be handed out at the start of the course.

Travel and Living
The course participant should book and pay for the costs for hotelroom and travel. At certain hotels you will get a rebate when having booked a course at Global Knowledge. Please visit our web for more information about travel descriptions, map and hotels for your course location.

Cancellation
The Purchaser agrees to pay the following charges to Global Knowledge in the Event that for whatever reason a Delegate fails to attend, withdraws or transfers from a course without providing at least twenty (20) working days' written notice prior to the schedule start of the course. In this respect, a cancellation fee refers to a specific course date and therefore a transfer to a later course counts as a cancellation.

a. Written Notice of Cancellation or Transfer - Public Scheduled Courses
11-20 working days: 50% of course fee
0-10 working days: 100% of course fee

b. Written Notice of Cancellation or Transfer - Public scheduled Course booked as part of a Prepaid Course Passport
11-20 working days: 50% of course fee
0-10 working days: 100% of course fee

c. Written Notice of Cancellation or Transfer - Closed Company Courses
0-30 working days: 100% of course fee

Course Changes
Global Knowledge reserves the right to cancel a course at any time without notice or liability. Any fees paid in advance will be refunded or can be used for a course registration at a later date.

Terms of Payment
An invoice will be issued when you register for a course, however 6 week before the course starts at the earliest. For self-study material and books the invoice will be issued when said material is delivered. Payment shall be made 14 days before the course starts at the latest. The course fee does not include VAT.

Cancellation policy when paying with credit card
You have the right to cancel your booking 7 days after the booking was made, assuming the company has not started processing your booking.

Copyright
All course material, like equipment, manuals and video that the customer has access to when attending a course are protected by the copyright law and cannot be copied or multiplied in any form.

Responsibility
Global Knowledge is not responsible for loss of or damage to the course participant's belongings or any indirect costs (such as loss of income) due to course attendance or rescheduled events.

Phone Calls and Messages
Persons wanting to get into contact with someone attending a course, can leave a message on 020 - 73 73 73 or +46 (0)8 445 16 60.

Last day
Every participant will receive a signed diploma after the course. All students are also asked to fill in a course evaluation in order to help us serve you better.

Language
Please observe that some courses and events can be delivered in english.

Red Hat course bookings
For Red Hat course bookings some specific terms & conditions apply. These are further described at Red Hat´s website.